درس پژوه

نرم افزارهای کمک آموزشی درس پژوه

بهترین ابزار کمک آموزشی برای درک بهتر مفاهیم درسی

ارتباط با معلم

امکانات بی نظیر در جهت ارتباط هر چه بیشتر معلم با دانش آموزان

آزمونهای آفلاین و آنلاین

امکان برگزاری آزمون آفلاین توسط دانش آموز و برگزاری آزمونهای آنلاین سراسری و رتبه بندی دانش آموزان

آموزش کلیه دروس

آموزش تمام دروس به شيوه اي مفهومي و با استفاده از امكانات چند رسانه اي و جذاب برای دانش آموزان

آخرین محصولات